תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Transmuting Internalization - הפנמה ממירה

הפנמה ממירה הוא מונח אשר טבע היינץ קוהוט, המתייחס לתהליך התפתחותי בו מופנמים תפקודים חיצוניים לתוך נפשו של הילד, הנדרש לגיבוש מבנה עצמי יציב וחיוני. בעמוד הנוכחי, תוכלו לקרוא על הפנמה ממירה בתהליך התפתחות העצמי ועל הפנמה ממירה בטיפול.

המונח הפנמה ממירה, המכונה לעתים גם הפנמה מתמירה, הוא מונח אשר טבע הפסיכואנליטיקאי היינץ קוהוט, מייסד זרם פסיכולוגיית העצמי. מונח זה מתייחס לתהליך התפתחותי בו תפקודים נפשיים שונים, אשר בוצעו קודם לכן על ידי אחר בחוויות זולת עצמי, מופנמים כמבנים נפשיים אצל הילד. באופן תקין, תהליך זה מוביל לכדי התגבשות של מבנה עצמי לכיד, יציב וחיוני.

הפנמה ממירה בתהליך התפתחות העצמי

לפי תפיסתו ההתפתחותית של קוהוט, בשנות חייו הראשונות של אדם מתעוררים בקרבו צרכים נרקיסיסטים שונים, אשר סיפוקם נדרש בכדי לפתח מבנה עצמי בריא. צרכים אלה מתמלאים בחוויות זולת עצמי, המתרחשות עם דמויות מרכזיות בחייו של הילד, לרוב ההורים. במסגרת חוויות אלה, הילד מקבל תחושות נראות, התפעלות, כמו גם רוגע, ביטחון, מסוגלות, שייכות ועוד.

קוהוט סבר כי באופן בלתי נמנע מתרחשים כשלים בהיענות ובסיפוק צרכים מלא על ידי הדמויות המתפקדות כזולת עצמי. במידה וכשלים אלה אינם גדולים וטראומטיים מדי, הם נחשבים כ"תסכולים אופטימליים", והפער המתעורר בין הצרכים להיענות הלא מושלמת מחולל בילד את תהליך ההפנמה הממירה. בעוד קוהוט שם דגש על חשיבותו של התסכול האופטימלי ליצירת תהליך זה ובתוך כך ליצירת העצמי, בקרב ממשיכיו היו שחלקו עליו וסברו כי דווקא ההיענות האופטימלית לצרכים היא בעלת תרומה מובהקת יותר להתגבשות העצמי.

בתהליך ההפנמה הממירה מתרחשת הפנמה הדרגתית של תפקודים נפשיים ספציפיים שנעשו קודם לכן עבור התינוק או הילד, בחוויות זולת עצמי. תפקודים אלה מכוננים כמבנים נפשיים המאפשרים לילד לבצע אותם בכוחות עצמו. כך למשל, פונקציה של הרגעה המסופקת על-ידי האם המנענעת את תינוקה או המקריאה סיפור לפעוטה עד שנרדם, מופנמת אצל הילד כמבנה נפשי המאפשר לו להרגיע ולהרדים את עצמו.

כשמו, תהליך ההפנמה הממירה, כולל מרכיב של הפנמה, לפיו אותו תפקוד הופך בהדרגה לחלק מהמבנה הנפשי של הילד עצמו, ומרכיב של התמרה (או: המרה), לפיו אותו תפקוד משתנה בתהליך זה. כך למשל, חווית ההאדרה המנופחת של הילד, אשר התקבלה מחוויה עם זולת עצמי הנתפס כל-יכול ומושלם, מותמרת אצלו להערכה עצמית מציאותית יותר. בנוסף להיבטים אלה, בתהליך של הפנמה מוצלחת, מופנמים התפקודים הספציפיים ללא מאפייני האישיות של מי שמהווה זולת עצמי. עם הזמן, נבנים אצל הילד מבנים נפשיים של תפקודים מופנמים שונים עד ליצירת מבנה עצמי לכיד ומגובש. בתוך כך, מתרחש תהליך של נפרדות בין העצמי לאחר.

הפנמה ממירה בטיפול

הפנמה ממירה מתרחשת בתהליך התפתחות תקין ונשאף. לעומת זאת, במקרים בהם הילד חווה תסכולים גדולים, פתאומיים או מתמשכים מדי, תהליך זה לא יופעל או יושלם. הדבר יוביל לשיבוש שילוב תפקודי זולת עצמי לתוך העצמי ובתוך כך לפגיעות שונות בבניית העצמי, בחוזקו או בלכידותו. בחלק מהמקרים הדבר יוביל עד לכדי התפתחות של הפרעות נפשיות. לפי התפיסה הקוהוטיאנית, ניתן לנסות לחדש ולהשלים תהליך זה במסגרת טיפול.

לפי פסיכולוגיית העצמי, במוקד הטיפול הפסיכואנליטי מצויה העבודה עם העברות זולת עצמי. אלה 3 העברות המתכתבות עם חוויות זולת עצמי הנדרשות בילדות: העברת מראה, העברת אידיאליזציה, והעברת תאומות. במסגרת העברות אלה, מתעוררים בטיפול צרכים נרקיסיסטיים אשר לא סופקו בילדות, אל מול המטפל כזולת עצמי. ככל דמות הממלאת פונקציה של זולת עצמי, גם המטפל נידון לתסכל מדי פעם בפעם את המטופל בהיענות לא מדויקת או לא שלמה לצרכיו. גם בהקשר הטיפולי, במידה ומדובר בתסכולים אופטימליים, יוכל להתחולל אצל המטופל תהליך של הפנמה ממירה, והוא יוכל בשאיפה להפנים את התפקודים הנפשיים השונים לתוכו. תוך תהליכי עיבוד של ההעברות, יוכלו לבוא לכדי גמר התהליכים ההתפתחותיים שלא הושלמו בילדות עד ליצירת מבנה עצמי מתוקן.


מקורות

מיטשל. א. ובלאנק מ.ב. (2006). פרויד ומעבר לו: תולדות החשיבה הפסיכואנליטית המודרנית. תולעת ספרים.

Cratsley, K. (2016). Revisiting Freud and Kohut on narcissism. Theory & Psychology, 26(3), 333–359

Kohut, H. (1971). The Analysis of the Self: A Systematic Approach to the Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personality Disorders. International Universities Press

Kohut, H., & Wolf, E. S. (1978). The disorders of the self and their treatment: An outline. The International Journal of Psychoanalysis, 59(4), 413–425

Liberman, M. D. (2013). Kohut's self psychology approach to treating pathological narcissism. In J. S. Ogrodniczuk (Ed.), Understanding and treating pathological narcissism (pp. 253–268). American Psychological Association

Silverstein, M. L. (2007). Disorders of the self: A personality-guided approach. American Psychological Association

Tolpin, M. (1971). On the beginnings of a cohesive self: An application of the concept of transmuting internalization to the study of the transitional object and signal anxiety. Psychoanalytic Study of the Child, 26, 316—352

אנשי מקצוע בתחום

טיפול פסיכולוגי