תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Educational Psychology Service (EPS) - שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח)

שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח) ממוקד באינטראקציה שבין בריאותו הנפשית של התלמיד, לבין לימודיו וחינוכו ומספק שירותים ברמה המערכתית והפרטנית. בעמוד הנוכחי, תוכלו לקרוא על שירותים פסיכולוגיים במסגרת השפ"ח.

מה זה שפ״ח?

שירות פסיכולוגי חינוכי, בראשי תיבות – שפ"ח, הוא מסגרת טיפולית-חינוכית המציע שירותים פסיכולוגיים במטרה ללוות ולקדם את התפתחותו התקינה של הילד. שירותי השפ"ח ממוקדים באינטראקציה אשר בין בריאותו הנפשית של התלמיד לבין לימודיו וחינוכו.

על כן, השירותים מוצעים לכל באי מערכת החינוך – התלמיד, הוריו וצוותי החינוך. במסגרות החינוכיות ומחוצה להן. במסגרות החינוך הרגיל השירות ניתן לתלמידי גילי 15-5, ובחינוך המיוחד לתלמידי גילי 12-3. במקרים מסוימים, ניתנים שירותים מעבר לטווח הגילים אשר אוזכר. 

בשפ״ח פועלים בעיקר פסיכולוגים חינוכיים. בחלק מהשפ״חים קיימות גם יחידות המתמחות בתחומים נוספים, כמו יחידה התפתחותית (לגיל הרך), קלינית ושיקומית. השירות פועל מטעם הרשות המקומית תחת אגף החינוך.

שירותים פסיכולוגיים במסגרת השפ״ח

השירותים המוצעים במסגרת השפ״ח משתנים בין רשות מקומית אחת לאחרת, כתלות בגודלן, בתקציבים המופנים לכל שירות, וכן ביוזמות פרטניות ברמה המקומית. ההחלטה לגבי הקצאת המשאבים ובחירת סוג ההתערבות מבוססת על צורכי הילד, על עמדת ההורים, על צורכי המסגרת החינוכית, כמו גם היא נתונה לשיקול דעתו המקצועית של הפסיכולוג והשפ״ח. 

באופן רחב, ישנם שני סוגי התערבויות המוצעות ברשויות המקומיות:

1. התערבויות מערכתיות

הדרכת צוותים חינוכיים – מתן הכוונה מקצועית, ליווי והדרכה של הצוותים החינוכיים במוסדות החינוך השונים. דרך העבודה המערכתית, הפסיכולוג שואף לסייע בהטבת האקלים של הצוות החינוכי, הכיתה ובית הספר. בנוסף, ביצוע התערבויות ומתן ידע מקצועי בליווי צוות החינוך ברמת הפרט מול תלמידים אשר לגביהם עולה הצורך בכך.

התערבות במשברים קהילתיים ולאומיים – הפסיכולוג של המסגרת מסייע לצוות החינוכי בתיווך המשבר ובבחינת הצרכים הפסיכולוגיים בעקבותיו. מדובר במצבי משבר במדינה כמו התחממות ביטחונית, מלחמה, מגפה, וכן אירועים מקומיים כמו אובדן לא צפוי של אחד מחברי הקהילה, כמו פטירה בטרם עת של חבר לכיתה, או כל אירוע חריג אחר.

בניית תוכניות פסיכו-חינוכיות – במסגרת שירותיו פועל השפ"ח לקידום פרויקטים פסיכו-חינוכיים כמו בניית תוכניות מניעת שימוש בסמים, מיגור מקרי אלימות, העשרה וכן הלאה.

הקניית ידע פסיכולוגי להורים ומורים – השירות מקיים הרצאות וסדנאות לקהלים שונים בבית הספר ולהורים על מנת להנגיש ידע פסיכו-חינוכי.

קבוצות חברתיות – השירות מקיים קבוצות חברתיות המונחות על ידי פסיכולוגים לצורך למידה וחיזוק מיומנויות חברתיות.

2. התערבויות פרטניות

שירותי אבחון והערכהאבחונים פסיכולוגיים לצורך איתור לקויות למידה, קשיים רגשיים והתפתחותיים, איתור מחוננים, הערכת בשלות לקראת עלייה לכיתה א׳ ועוד. האבחונים נערכים לפי הצרכים אשר עולים על ידי הצוות החינוכי והפסיכולוג. נערכים מעט אבחונים במסגרת השפ״ח פסיכו-דידקטיים למשפחות מעוטות יכולת. 

השמה ושילוב במסגרות חינוכיות – על מנת לסייע לאנשי החינוך לקבל החלטות בנוגע להשמה והחלטות שונות תוך לקיחה בחשבון גם את ההיבטים הפסיכולוגים, צוותי השפ"ח משתתפים בוועדות השמה, ועדות החלטה וועדות שילוב.

שירותי יעוץ וטיפול – במסגרת השפ"ח לעיתים מקיימים טיפולים פסיכולוגיים קבוצתיים, משפחתיים ופרטניים הנוגעים לבריאותו הנפשית של הילד ולהשתלבותו במערכת החינוך.

מניעה וטיפול במצבי סיכון אובדני – התכנית הארצית למניעת אובדנות המוטמעת בשפ״חים כוללת הכשרה ייחודית של הפסיכולוגים החינוכיים לצורך זיהוי, הערכת מידת הסיכון וטיפול בשיטות טיפול מקובלות למניעת אובדנות.

איך פונים לשפ״ח?

בדרך כלל הפנייה לפסיכולוג, הפועל במסגרות החינוך השונות, מגיעה דרך הגננת, המורה, היועצת או גורם חינוכי וטיפולי אחר. ניתן לפנות גם ישירות, טלפונית למזכירות השפ"ח – המספר יופיע באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

השירות בשפ״ח הוא לרוב ללא תשלום ובמימון הרשות המקומיות. עם זאת, לאור הביקוש ההולך וגדל לשירותים פסיכולוגיים אל מול המשאבים הציבוריים המוגבלים, מרבית הרשויות המקומיות מפעילות בתוך השפ״ח יחידות השפ״מ (שירות פסיכולוגי משלים). שירות זה מספק לתלמידים והוריהם, וכן לבית הספר, שירותים פסיכולוגיים בעלות מופחתת.


מקורות 

השירות הפסיכולוגי ייעוצי (שפ"י) (2022). מתווה השירות הפסיכולוגי חינוכי: הוראת קבע מס' 0332. משרד החינוך. https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=432

ש' מי־טל, ור' שלהבת־קניאל (2018). סוגיות בפסיכולוגיה חינוכית: מהלכה למעשה. שפ"י, משרד החינוך. https://meyda.education.gov.il/files/shefi/psihologia/Sugiot_Psychologia_Halacha_Lemaase_kerech_alef.pdf

תחומי מומחיות:
טיפול רגשי לילדים

אנשי מקצוע בתחום

טיפול רגשי לילדים