תפריט נגישות
חיפוש

Actor-Observer Effect - אפקט השחקן-צופה

אשר מבקשים מאנשים לתאר את תכונותיהם, הם לרוב מתקשים לתת תשובה חד משמעית וטוענים שהתנהגותם תלויה בסיטואציה: יש סיטואציות בהן הם חרוצים, אך מנגד יש סיטואציות בהן הם מתעצלים. לעומת זאת, כאשר נבקש מהם לתאר את חברם, הם ללא כל קושי יוכלו לתאר את תכונותיו באופן דיכוטומי. הנטייה לייחס את ההתנהגות שלנו למצבים סביבתיים ואת התנהגותם של אחרים לגורמים אישיותיים נקראת בפסיכולוגיה חברתית אפקט השחקן-צופה. במילים אחרות, אנשים נוטים לעשות את טעות הייחוס הבסיסית, הנטייה להעריך את ההתנהגות כנובעת מגורמים אישיותיים (ולא מצביים) על אחרים אך לא על עצמם.

התופעה הומחשה בניסוי הבא: סטודנטים התבקשו לדרג את מידת העקביות של תכונותיהם, ואת מידת העקביות של התכונות של חבריהם לספסל הלימודים. כאשר השוו בין מידת עקביות התכונות בתיאור העצמי לבין מידת עקביות התכונות בתיאורם של חבריהם, נמצאה עקביות גבוהה יותר בתיאור האחר.


ביבליוגרפיה

Brehm, S.S, Kassin,S & Steven,F.(2005). Social Psychology sixth edition. N.Y: Houghton Mifflin Company

אנשי מקצוע בתחום

פסיכותרפיה