תפריט נגישות

תקנון בטיפולנט יעד-חן בע"מ (להלן: "בטיפולנט")

משתמש יקר!

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לפורטל שלנו.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך בפורטל ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין בטיפולנט ו/או בינך ובין המפרסמים ו/או המומחים שכותבים ו/או עונים בפורטל. הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. יודגש, כי גם אם תחליט שברצונך להשתמש בחלק מהאפשרויות שבפורטל - עליך לקרוא את התקנון כולו.
האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
הפורטל מציע מידע ופורומים מקצועיים בתחומים הקשורים לעולם הפסיכולוגיה וביניהם: בריאות הנפש, התפתחות האדם, האישיות, ההסתגלות, ההתמודדות, התנהגות קבוצתית, הפרעות ומצוקות נפשיות. כמו כן, מציע הפורטל אינדקס מטפלים בתחומי הפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות. באינדקס יופיעו פסיכולוגים קליניים, עובדים סוציאליים קליניים, פסיכיאטרים, מטפלים משפחתיים, זוגיים, מנחי הורים, מאמנים, מגשרים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, מטפלים באומנויות, מטפלים דידקטיים וכיו"ב. האינדקס מאפשר לכל איש מקצוע להציג עצמו רק בתחומים הרלוונטיים לתחומי עיסוקו.
ראה פירוט לגבי אנשי מקצועי / תחומי מומחיות.

כללי

גלישה ו/או כניסה לפורטל ו/או שימוש בשירותים מהווה את הסכמתך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בפורטל. בטיפולנט שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם בפורטל.
הפורטל נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צויין אחרת במפורש.
אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של הפורטל או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של בטיפולנט.
המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי ככל שמתפרסם בפורטל מידע מקצועי ו/או ייעוץ בתחומים שונים ו/או ייעוץ הניתן ע"י אנשי מקצוע בתחומים שונים, אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ועל המשתמש לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה. בטיפולנט אינה אחראית לנכונות מידע זה, ולא תישא בכל אחריות שהיא לשימוש במידע ו/או לנזק שיגרם כתוצאה מיישומו ע"י המשתמש.
מובהר בזה כי על כל משתמש ו/או גולש לקרוא בעיון את כל התקנון ולא רק חלק ממנו, שנראה לו כמכוון למהות שימושו בפורטל. רק תנאי התקנון כולו בשלמותו יחולו על כל שימוש ושימוש.
באם המשתמש יתקשר עם גורם שלישי כתוצאה מהשימוש במידע אשר בפורטל, בטיפולנט לא תהיה אחראית, ולא תישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שהיו ו/או שיהיו למשתמש כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מהתקשרויות אלו.
בטיפולנט איננה מתחייבת לגבי זמינות כלשהי של צוות הפורטל לתמיכה תכנית עבור המשתמשים.
בטיפולנט אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשרות, אצל בטיפולנט, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
בשום נסיבות לא תחול על בטיפולנט ו/או על מי מטעמה, אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לבטיפולנט ו/או למי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
אין בטיפולנט מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו במרכז יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסויים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ובטיפולנט לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בטיפולנט אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתכמות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים בפורטל ו/או בגין שימשו במרכז המידע בכללותו, או הסתכמות על מידע ותכנים המתפרסמים בפורטל מכל סוג שהוא, ולרבות כאלו שיתפרסמו ו/או נרחבו ע"י צדדים שלישיים. כמו כן, בטיפולנט אינה אחראית אם תוך כדי הקישור יגיע המשתמש לאתרים שאינם מתאימים לרוחו ו/או לגילו של המשתמש, והאחריות היא על המשתמש בלבד.
כל ציטוט מהפורטל שייעשה ע"י משתמש ו/או גולש ו/או כל אדם אחר, ייעשה לצד ציון שמו של המומחה או המפרסם שניסח את הציטוט - ולא לצד שמה של בטיפולנט.

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפורטל בטיפולנט ובשירותים הניתנים ע"י הפורטל הינם של בטיפולנט, או של צדדים שלישיים שהעניקו לבטיפולנט הרשאה להשתמש בהם במסגרת הפורטל והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, בטיפולנט הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של הפורטל, בפטנטים ובדגמים של הפורטל, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת הפורטל ובהענקת השירותים, בעיצוב הפורטל, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת בטיפולנט.
בטיפולנט אינה אחראית למצב בו המשתמש או הגולש גורם להפרה ו/או מפר של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים..

קהילות תמיכה

הפורטל מאפשר לגולשים להשתתף בפורום הגולשים, לכתוב הודעות, תגובות לכל המתפרסם בפורטל ו/או להודעות ו/או לדברי גולשים אחרים.
בכניסתך לפורום הגולשים הנך מאשר את הסכמתך לתנאי השימוש כמפורט לעיל ולהלן. כמו כן, הינך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי כל שימוש בפורום שלא בהתאם לתנאים אלה הינו אסור בהחלט.
הינך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי תנאי השימוש בפורום גולשים יחולו, בשינויים המחויבים, גם על כתיבת ומסירת תגובה לכתבה בפורטל ועל העיון בתגובות של גולשים אחרים.
בטיפולנט אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות, דיוק, טיב ואמינות ההודעות בפורום הגולשים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת פורום הגולשים.
בטיפולנט אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף, שעלולים להיגרם כתוצאה מצפיה או שימוש במידע שבפורום הגולשים, או מצפיה ו/או שימוש במידע המופיע בקישוריות לפורטלי אינטרט ו/או מקורות אחרים המופיעים בפורום הגולשים.
התוכן וההודעות המופיעים בפורום הגולשים הם באחריות הבלעדית של המשתתפים בפורום.
כמו כן, בשימוש בפורום הגולשים אתה עלול להיות חשוף למידע שגוי, מטעה, פוגעני, בלתי חוקי וכד', וכי לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה מבטיפולנט בענין זה.
בטיפולנט אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה לפורום הגולשים.
בטיפולנט אינה אחראית לזהות שמייחסים לעצמם המשתמשים בפורום הגולשים ויכול כי זהותם אינה זהותם האמיתית.
כל המשתתף ו/או הגולש בפורום הגולשים מתחייב:
לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינם חוקיים ו/או מפרים הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או גסים ו/או מטרידים ו/או פוגעניים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.
לא לפגוע בפרטיותו של גולש או אדם אחר, ובין היתר, לא להעביר מידע על גולש או אדם אחר לרבות שמו, מספר הטלפון שלו, פרטי מנוי או כל אמצעי זיהוי אחר.
לא לשלוח לפורום הגולשים מידע העלול לשדל משתמש אחר ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק.
לא לשלוח חומר הכולל וירוס העלול לגרום לנזק.
לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.
לא לפרסם ו/או להציע למכור טובין או שירותים למטרות מסחריות, אלא באישור של בטיפולנט.
לא לערוך או להעביר סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת.
לא להפיץ חומר שהפצתו ו/או פרסומו אסור על פי דין.
לא לזייף או למחוק אזכור של פרטי מחבר, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים, מכל סוג שהוא, לרבות תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר על הרשת.
לא להגביל או למנוע את השימוש וההנאה של משתמש אחרים בפורום הגולשים.
לא להעלות קבצים המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלות עליו זכויות צדדים שלישיים כלשהם, ולרבות זכות קניין רוחני, זכות הפרטיות וכד'.
בטיפולנט רשאית, אך לא חייבת, להסיר ו/או למחוק תגובה, או חלק ממנה, שלפי שיקול דעתה הבלעדי של בטיפולנט או של מי מטעמה, חורגת מהראוי שיהא בעיניה בפורום, לרבות, אך לא רק, תגובה שיש בה משום תועבה, פגיעה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או איסור על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא. במקרה בו תימחק תגובה או שימחקו חלקים ממנה כאמור, בטיפולנט אינה חייבת ליידע איש או להתריע בדבר הסרת ו/או מחיקת המידע. במקרה של מחיקה כאמור לא תהא לך כל טענה כנגד בטיפולנט ו/או מי מטעמה.
המשתמש ו/או שולח ההודעות לפורום הגולשים, מסכים בזאת ומתחייב לשפות את בטיפולנט בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.
בטיפולנט אינה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמש בפורום הגולשים, ובנוסף היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלה ידועים לה) במקרים הבאים:
אם השימוש שעשה המשתמש בפורום אינו חוקי.
אם המידע שהמשתמש עשה בו שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו.
אם המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת האינטרסים של בטיפולנט.
אם המידע נדרש לשם שלא ייגרם נזק לאדם אחר, ולרבות הגנה על חיי אדם.
אם בטיפולנט תידרש לגלות את המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש מכוח צו שיפוטי מכל מין וסוג שהוא.
בטיפולנט תהא רשאית להפסיק באופן מיידי, וללא מתן הודעה מראש, את פורום הגולשים, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך כנגד בטיפולנט.
המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית, והמשתמש אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו על ידו לפורטל ו/או למי משירותיו. המשתמש מתחייב כי כל הודעה, מסר וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. המשתמש לא יעלה לפורטל ו/או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד משתמשים אחרים ו/או חומר פרסומים ומסחרי כלשהו, ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים לבטיפולנט.
המשתמש מסכים ומאשר לבטיפולנט ו/או למי מטעמה לעשות כל שימוש שהוא בתכני הפורום ובכלל זה להקליטם ו/או להציגם ו/או להפיצם בבטיפולנט ו/או באינטרנט ו/או בכל מדיה שהיא, לצרכי בטיפולנט, לרבות ליחסי ציבור ולקידום פורטל בטיפולנט באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לרבות באינטרנט, בעיתונות, במדיה סלולארית ו/או בטלויזיה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן המשתמש ו/או לשלם לו תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שבטיפולנט תפיק הכנסה בגין השימוש שעשתה בתכני המשתמשים, כאמור.
כל שימוש על ידי צד ג' בתכני הפורום, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, 1911. למען הסר ספק, מובהר כי שימוש בתכני הפורום על ידי בטיפולנט ו/או מי מטעמה, כאמור בפסקה דלעיל, מאושר כאמור על ידי בעל הזכויות, ואיננו מהווה עבירה על חוק זכות יוצרים, 1911.
המשתמש מתחייב לפטור את בטיפולנט מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו למשתמש והקשורים, במישרין או בעקיפין לתכני הפורום.
בנוסף מתחייב המשתמש לפצות ולשפות את בטיפולנט בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שיגרמו לבטיפולנט, והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני משתמשים וזאת מיד לאחר דרישתה של בטיפולנט, והוא מוותר על כל טענה או דרישה כלפי בטיפולנט בקשר עם התכנים האמורים.
השימוש בשירות הפורומים איננו כרוך בתשלום כלשהו לבטיפולנט, אלא אם צוין אחרת במפורש ונתקבלה הסכמת הגולש ו/או המשתמש לביצוע תשלומים, כאמור. בטיפולנט רשאית לשנות תנאי זה בכל עת.

פורום מומחים מקצועיים

הפורטל מציע לכל גולש ומשתמש להשתמש בפורום המומחים ע"י הצגת שאלות ו/או דילמות שיש לגולש בתחום בו מתמחה הפורטל.
הגולש יוכל להפנות שאלה לצוות המומחים בתחום, אולם לא יוכל להפנותה למומחה ספציפי כלשהו.
המומחה שישיב לשאלה יהיה על פי שיקול דעת הפורטל, בלבד ולגולש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכך כנגד הפורטל.
הפורטל אינו אחראי לתשובות שיקבל כל גולש ו/או משתמש, ולא תהיה לגולש ו/או למשתמש כל תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כנגד האתר בשל כך.
הפורטל איננו אחראי לנכונות הפרטים שמסרו המומחים ו/או בעלי המקצוע באשר למומחיותם, והוא רשאי, אך אינו חייב לבדוק את עצם מומחיותם ו/או השכלתם, ולגולש לא תהיה כל תביעה ו/או תלונה ו/או דרישה כנגד הפורטל בשל כך.
הגולשים מהקהל הרחב אינם רשאים להשיב על שאלות בפורום. רק המומחים שהורשו ע"י הפורטל רשאים להשיב לשאלות. אולם בכל מקרה של תשובה ע"י גולש שאינו מומחה, כאמור, לא תהיה לבטיפולנט ו/או לפורטל כל אחריות בגין תשובה זו, והמסתמך עליה עושה זאת על דעת עצמו בלבד. וגם משום כך, אין הפורטל אחראי על התשובות שתינתנה בפורום, והפורטל ממליץ לגולש לבדוק כל נתון ומידע שיתקבלו על ידו וכי אין תשובות הפורום באות במקום ייעוץ מקצועי פרטני, כמפורט להלן.
יודגש שהפורומים אינם מהווים מענה לשעת חרום. הפורטל אינו מתחייב ליתן מענה בכלל ומענה מיידי בפרט!!! על כן, אל לגולשים שמצוקותיהם דורשות טיפול דחוף ומיידי לפנות בשאלות לפורום.
המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ בכל תחום שהוא או תחליף לו ואינו מהווה המלצה. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מבטיפולנט ו/או מהמומחה כל אחריות. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבכל מקרה, יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו המיוחדות וכי עליו לפנות למומחה המתאים לכל מקרה ומקרה לצורך התייעצות מפורטת ומקצועית יותר. הגולש ו/או המשתמש מתחייב שלא לפרסם כל מידע מהפורטל תחת שמו שלו, וכמו כן לא לעשות שימוש שונה מהשימוש שהובא בפורטל, ולא לעשות כל שימוש בהקשר אחר, ו/או שלא במדוייק לפרסום שבפורטל, כל שימוש אחר ו/או שונה ו/או בהקשר שונה יהיה על אחריותו של המפרסם ו/או של המשתמש.
אין באזכור פרטי מומחה ו/או בעל מקצוע כלשהו ו/או נותן שירותים כלשהן ו/או קישור אליהם על ידי הפורטל כדי להוות המלצה כזאת או אחרת למשתמש לנקוט ו/או להימנע מפעולה כזו או אחרת.
מובהר בזאת כי אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי, בכל חלק מן הנ"ל.
מובהר בזאת כי בטיפולנט ו/או מי מטעמם אינם מחוייבים, לענות ו/או להתייחס לשאלות ו/או לפניות שנשלחו לפורום. כמו כן, בטיפולנט איננה מתחייבת למשך הזמן בו תענה כל הפנייה.
בטיפולנט, ו/או המומחים, ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למפנה השאלה בגין התקשרות עם מומחה זה או אחר, שהשאלה הועברה להתייחסותו, ו/או בגין כל הסתמכות שהיא על התשובות שנשלחו, הנעשית על דעת עצמו של המשתמש ולא תהיה למשתמש תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך כנגד בטיפולנט, המומחים ו/או מי מטעמם.
המשתמש ו/או הגולש מתחייבים בזה לשפות את בטיפולנט, המומחים ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למי מהם בעקבות השימוש באפשרות זו, לרבות בגין שימוש שלא בתום לב ושלא לצרכים שלשלמם נועדו.
כמו כן, המומחה, נותן התשובה ו/או העצה, מתחייב בזה לשפות את בטיפולנט, ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם להם בעקבות השימוש בפורום, לרבות בגין שימוש שלא בתום לב ושלא לצרכים שלשמם נועדו.
המשתמש ו/או הגולש שואל השאלה, מאשר כי בפנייתו הוא מסכים לקבל תשובות ו/או מידע לכתובת הדואר האלקטרוני שמילא המשתמש, שואל השאלה.
תנאי השימוש באפשרות זו באים להוסיף על האמור בתנאי השימוש הכלליים בפורטל זה, ובשום מקרה אין בתנאי השימוש באפשרות זו כדי לפגוע ו/או לגרוע בכל דרך שהיא מתנאי השימוש הכלליים בפורטל המפורטים לעיל. מובהר בזה, כי, בין היתר, סעיפים 2-10 שלעיל שתחת הכותרת קהילות תמיכה יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על פורום המומחים.

אינדקס המומחים והמטפלים (להלן: "המומחים")

חלק זה בפורטל יכלול רשימת מומחים ומטפלים בתחום העיסוק של פורטל זה. כמו כן, חלק זה בפורטל מאפשר למטפל ו/או למומחה בתחום העיסוק של פורטל זה להוסיף את שמו לאינדקס ו/או להירשם לפורטל על ידי פניה מקדימה לבטיפולנט בבקשה להירשם.
בטיפולנט אינני מחוייבת להסכים לכלול באינדקס את כל מי שביקש להיכלל בו, ולכל מי שביקש להיכלל באינדקס וסורב לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מבטיפולנט, ו/או מי מטעמה, בשל כך. כמו כן, בטיפולנט רשאית להסיר את רישומו של מומחה מכל סיבה שהיא, ו/או אם נבדק על ידה ולא נמצא מתאים להגדרת מומחה בקטגוריה בה ביקש להירשם.
בטיפולנט רשאית, אך איננה חייבת, לבדוק את מומחיותם של המומחים שיופיעו באינדקס, וזאת ע"י בדיקת תעודות השכלה והסמכה, שהוצאו ע"י מוסדות להשכלה ו/או של איגודים מקצועיים.
מומחה שנבדק על ידי בטיפולנט ונמצא מתאים להגדרת מומחיותו, יצויין לידי שמו כי הוא אכן נבדק ע"י הפורטל (לעיל ולהלן: "תו נבדק").
קבלת תו נבדק תהיה מותנת בעמידה בקריטריונים של חוק ו/או איגוד מקצועי רלוונטי. אם המטפל לא ימצא מתאים לקטגוריה בה יבקש להכלל יוסר מהאינדקס אם הופיע בו קודם לכן או ועבר לקטגוריה מתאימה, על פי שיקול דעתה של הפורטל ועל פי הקריטריונים המפורטים בפרק זה של הפורטל.
הקריטריונים של הפורטל, לפיהם יחליט, באם ליד שמו של מומחה שנבדק על ידו לציין "תו נבדק" ייגזרו כדלקמן:
בתחומים בהם קיים רישוי ו/או הסמכה מוגדרים על פי חוק ו/או על ידי איגוד מקצועי מקובל, ייגזרו הקריטריונים על פי המוגדר בחוק או המוגדר על ידי האיגוד המקצועי. במקרים ו/או בתחומים בהם אין רישוי והסמכה מוגדרים על פי חוק ו/או על ידי איגוד מקצועי, ההחלטה בעניין קבלת מומחיותו של המומחה ע"י הפורטל - תעשה על פי קריטריונים שייקבעו על ידי הפורטל תוך התבססות על גופים מובילים בתחום.
מודגש בזה, כי למומחה לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה מהפורטל ו/או מבטיפולנט בכל מקרה בו לא הסכימו להוסיף לידו תו נבדק, ו/או לא הסכימו לבדוק את מומחיותו ו/או לא הסכימו להכלילו באינדקס, מכל סיבה שהיא.
בטיפולנט רשאית לבקש ממומחה ששמו מופיע באינדקס או שמעוניין להופיע בו להראות לה מסמכים המעידים על מומחיותו.
אם המטפל מעונין לקבל אישור נבדק מטעם האתר, בקשת ההצטרפות לאינדקס תלווה במשלוח של פרטי השכלתו של המומחה, תוך שליחת העתקי תעודות מקוריות וכן תוך ציון נסיונו של המומחה ודרכי הטיפול שלו.
בטיפולנט לא תהיה אחראית בשום צורה לתעודות מזוייפות, שיוגשו לה על ידי המומחים, ו/או מי שמתחזים להיות מומחים ולא תהיה אחראית על תעודות שהוצאו על ידי גוף שאין לו הסמכה להוציא תעודות מהסוג שהוצאו, ולא תהיה לגולש ו/או למשתמש כל תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה בשל כך כנגד בטיפולנט ו/או מי מטעמה. כמו כן, בטיפולנט לא תהיה אחראית במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, שייגרם לגולש ו/או למומחה בגין שימוש בתחום זה בפורטל.
הגולש ו/או המשתמש ו/או המומחה ישפו את בטיפולנט בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, שייגרם לה בשל תביעה שהוגשה כנגדה בשל כל האמור לעיל ובשל השימוש באינדקס.
בטיפולנט רשאית בכל עת להתחיל לגבות או להפסיק לגבות תשלום עבור פרסום באינדקס. בטיפולנט תודיע על כל שינוי בתנאי התשלום, או על התחלת גביית תשלום, 14 יום לפני שתערוך שינוי חד צדדי בתשלום ו/או בתנאי התשלום ו/או בסכום התשלום. ההודעה תופיע בפורטל ו/או במשלוח הודעה אישית אלקטרונית למומחה.
עם התחלת הגביה של תשלום עבור שירותי האינדקס, תשלח בטיפולנט למומחה תנאי התקשרות שיגדירו את הסכום והכללים לשינויו, צורת הגבייה, תקופת ההתקשרות,תנאי ההפסקה, טיפול בתקלות וכיו"ב.
בטיפולנט לא תהיה אחראית לכל נזק, שייגרם, אם ייגרם, לפרסום ולא תשפה בכל צורה שהיא את המומחה במקרה של הפרעה בשירות, ו/או תקלה מכל צורה שהיא ולכל זמן שהוא - ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל - יחול האמור בסעיפים 8 ו-9 בפרק הכללי.

לוח מודעות

בפורטל יהיו רשאים לפרסם מודעות ו/או פרסומות בתחום בריאות הנפש ולרבות, פרסום של מומחי, סדנאות, ימי עיון, השכרת קליניקות וכיו"ב. הפרסום יהיה בתשלום או ללא תשלום לפי תנאים שתקבע בטיפולנט ואשר תהיה רשאית לעדכני, מעת לעת, על פי שיקול דעתה.
לבטיפולנט תהיה שמורה הזכות להסיר כל פרסום שאינו ראוי, הולם, פוגע ו/או שאינו קשור לתחומיו של פורטל זה. לבטיפולנט שמורה הזכות להגביל את אופן הפרסומים ו/או לדחות בקשות מסוימות, וזאת על פי שיקול דעתה, ו/או של מי מטעמה, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהתאם לסיכומים שנקבעו עם כל גורם חיצוני שיפרסם בבטיפולנט.
בטיפולנט רשאית לשנות את התוכן ו/או את המבנה של הפרסום. בטיפולנט רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, לבטיפולנט קיימת הזכות לשנות מעת לעת את מבנה הפורטל הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בטיפולנט, ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
הפורטל כולל מידע מסחרי ופרסומי (מודעות, אירועים, קישורים לאתרים וכו') הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, בתמונות או בקול.
בטיפולנט איננה מתחייבת על חשיפת המידע הפרסומי של המבקש לפרסם לכמות גולשים מסוימת, אלא אם כן ייקבע אחרת. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בטיפולנט ו/או מי מטעמה בגין היקף החשיפה שלך בכל חלקי הפורטל.
בטיפולנט לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לפרסום.
פרסום מידע מסחרי או פרסומות אינה מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. השימוש בהם לפי בחירתו ועל אחריותו של המשתמש. יש להתייחס בזהירות למידע שמתפרסם באינטרנט ולהשתמש בו בתבונה. מודגש בזה כי במידע מקצועי איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.
בטיפולנט אינה אחראית לזמינות השירות, לתוכן, לצורך, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים לרבות ע"י צדדים שלישיים.
בטיפולנט אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן כתוצאה מהשימוש ומהפרסום בפורטל. מלוא האחריות על כל מידע אשר מתפרסם הוא של המפרסם.
לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי בטיפולנט בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד בטיפולנט ו/או כנגד מי מטעמה. השימוש בשירותי פורטל ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים בפורטל נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
בכל מקרה בטיפולנט אינה אחראית בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירות ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים המפורסמים בפורטל, אף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה.
מובהר בזאת כי בטיפולנט אינה אחראית ולא תהיה אחראית לנזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למפרסם כתוצאה ממדיניות הנהלת האתר כפי שזו באה לידי ביטוי בתקנון זה, ככל שהמפרסם לא עמד בכל הוראות תקנון זה או חלק ממנו לרבות הזדהות מלאה, מסירת פרטים רלבנטיים, מלאים ונכונים וכו'. בטיפולנט שומרת לעצמה את הזכות לבדוק בכל עת ובכל אמצעי שתמצא היא לנכון האם המודעות המפרסמות בלוחותיה על ידי מי מהגורמים הנזכרים בפרק זה עומדות בכל הוראות התקנון ולפעול בהתאם לזכויות ולסמכויות המוקנות לה הן על פי פרק זה והן על פי תקנונה בכללותו.

מרכז מידע

במרכז מידע זה יוכל הגולש למצוא לקסיקון מונחים הקשורים בבריאות הנפש וכן מידע על דרכי טיפול בסיסיות ונפוצות, מרכזי טיפול, שיטות טיפול מדריך מטפל, מאמרים, "טיפים", מידע שימושי וכיו"ב נתונים שיכולים לעזור ולהאיר אור למי שמתעניין בנושא.
מרכז המידע נשען גם על בבליוגרפיה, מאמרים ועל מקורות שנכתבו על ידי צדדים שלישיים ואתרי אינטרנט חיצוניים.
בכל מקרה בו המידע נשען על מקור שלישי, הדבר יצוין מפורשות.
מובהר בזה כי אין באמור במרכז מידע זה משום המלצה לגבי שיטות טיפול מסויימות ו/או המלצה לטיפול במקום ספציפי מסוים. אין במרכז זה משום תחליף לייעוץ עם אנשי מקצוע.
אין בטיפולנט מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו במרכז יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ובטיפולנט לא תשא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בטיפולנט אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתכמות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים בפורטל ו/או בגין שימשו במרכז המידע בכללותו, או הסתכמות על מידע ותכנים המתפרסמים בפורטל מכל סוג שהוא, ולרבות כאלו שיתפרסמו ו/או נרחבו ע"י צדדים שלישיים. כמו כן, בטיפולנט אינה אחראית אם תוך כדי הקישור יגיע המשתמש לאתרים שאינם מתאימים לרוחו ו/או לגילו של המשתמש, והאחריות היא על המשתמש בלבד.

פרסום

יתכן ובאתר יופיעו פרסומים ופרסומת בתשלום. בטיפולנט והפורטל אינם אחראים לתוכנם של הפרסומים ואינם אחראים על כל מידע מסחרי, פרסומי ו/או שיווקי שיופיע בפורטל. בטיפולנט אינה מוודאת ואינה מעצבת ו/או עורכת את תוכן הפרסומות או אמיתותן. האחריות לתכניהם של הפרסומים ולכל תוצאה ו/או נזק שייגרם מהם היא על המפרסם בלבד. הפרסום אינו מהווה בשום פנים המלצה של בטיפולנט ו/או הפורטל להשתמש במוצר שפורסם או לצרוך אותו בכל דרך אחרת, ואינו מהווה עידוד כלשהו מצד בטיפולנט לרכוש את המוצר המפורסם ולפורטל אין כל אחריות באשר לכל עסקת מכירה / קניה ו/או אחרת שתעשה בין הגולש למפרסמים.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.