חיפוש
  • דף הבית
  • מאמרים
  • לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות וההכשרה בשדה

לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות וההכשרה בשדה

פורסם על ידי הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית

השינויים והתמורות שחלו בתחום הפסיכולוגיה הקלינית במישור התיאורטי והמעשי במהלך העשורים האחרונים, דרשו התעדכנות במסגרת הלימודים במגמות הקליניות, באקדמיה, ובמסגרת ההתמחות הקלינית בשדה. לשם כך נדרש דיון רחב משותף לאקדמיה ולשדה, לגבי ההשלכות של התמורות שחלו בתחום הפסיכולוגיה הקלינית על הלימודים, ההכשרה וההתמחות הקלינית.

כאחראית על ההכשרה בפסיכולוגיה קלינית, ביקשה הועדה המקצועית הקלינית לקבוע אמות מידה וקוים מנחים שיתייחסו לשינויים שחלו בנושא שבנידון, כולל התייחסות להכשרה בטיפול ואבחון עדכני מבוסס ראיות. לצורת כך מינתה הועדה המקצועית תת-ועדה שהורכבה מנציגי הפסיכולוגים הבכירים בשדה ונציגי ראשי המגמות הקליניות שבאקדמיה. כתב המינוי לתת-הועדה כלל קוים מנחים לדיון שלאורם גיבשה תת-הועדה את המלצותיה בנוגע לתכנים שבנידן.

הועדה המקצועית דנה בהמלצות תת-הועדה ושקלה בכובד ראש את ההיבטים השונים הכלולים במסמך ההמלצות שהוגש לה, כמו כן נתנה מקום לשמיעת נציגי המתמחים בפסיכולוגיה קלינית, והחליטה בנושאים שבנידון.

להלן החלטות הועדה המקצועית לגבי לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים נדרשים לתחילת התמחות בפסיכולוגיה קלינית ולגבי ההכשרה במסגרת ההתמחות בשדה.

לקריאת ההחלטות וההנחיות של הועדה הקלינית לחצו כאן