חיפוש

תהליך ההערכה וההתמחות בפסיכולוגיה קלינית

פורסם על ידי הועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית

ועדה מקצועית מטעם משרד הבריאות ביקשה לקבוע אמות מידה וקווים מנחים להערכת מתמחים, תהליך, מוסד ההתמחות ומבחן סיום ההתמחות. לצורך כך הוקמה תת הועדה שהורכבה מפסיכולוגים קליניים בכירים - נציגי השדה והאקדמיה.

תת הועדה נפגשה במשך שנה, לתהליך חשיבה משותף, וגיבשה המלצות לגבי "הערכת מתמחים, תהליך, מוסד ההתמחות ומבחן סיום ההתמחות".

תת הועדה ניסתה להגיע לאמירה משותפת לאקדמיה ולשדה. המלצות תת הועדה כוללות תחומים בהם היתה הסכמה רבתי, תוך ציון נושאים בהם היו דעות חלוקות. זאת ועוד, חברי הועדה ראו חשיבות רבה בחיפוש אחר נקודות איזון בין עבר להווה, בין התעדכנות ופתיחות לשמירה על איכות מקצועית, בהתייחס לצרכי העידן הנוכחי ולנעשה תחום במקומות נוספים בעולם.

במהלך התקופה האחרונה דנה הועדה המקצועית בהמלצות תת הועדה ולאורם גיבשה קווים מנחים. קווים מנחים אלו הוגשו למשרד הבריאות אך טרם עברו אישור ואינם מהווים מדיניות רשמית של משרד הבריאות.

לקריאת המלצות הוועדה לקוים המנחים להערכת מתמחים, תהליך, מוסד ההתמחות ומבחן סיום ההתמחות לחצו כאן

נייר העמדה משמש כתשתית להתייחסויות מהשדה והאקדמיה. נבקשכם להעביר אלינו את התייחסויותיכם לנייר העמדה כדי שהועדה המקצועית הנכנסת תוכל להמשיך לקדם נושא משמעותי זה.