חיפוש

ממעגל שלילי של רדיפה/הימנעות - שליטה/כניעה לאינטימיות