התמקדות (Focusing) – ככלי לתהליך אישי וככלי לטיפול