חיפוש

קווים מנחים לטיפול בקהילה הגאה לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקאי

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

הנוסח האחרון של ההנחיות לפרקטיקה הפסיכולוגית בטיפול במטופלים גאים פורסם על ידי איגוד הפסיכולוגים האמריקאי בפברואר 2011. הנחיות אלו מבוססות על ספרות פסיכולוגית התומכת בהן ומכוונת להרחבת הבנתם של פסיכולוגים בנוגע להיבטים של דת, רוחניות, הבחנה בין זהות מגדרית לנטייה מינית, מצב סוציואקונומי ותימות הנוגעות למקומות עבודה ומקומו של מחקר הנוגע לקהילה הגאה.

עמדות כלפי מטופלים גאים

1. על פסיכולוגים לשאוף להבנת השפעתם של סטיגמה (דעה מוקדמת, אפליה, אלימות) וביטוייה השונים על חייהם של חברי הקהילה הגאה.

2. הומוסקסואליות, בי סקסואליות וטרנסג'נדריות אינן מחלות נפשיות.

3. משיכה, רגשות והתנהגויות המכוונות לבני אותו המין הן וריאנטים נורמליים של המיניות האנושית. ניסיונות לשנות אוריינטציה מינית נמצאו כלא אפקטיביים.

4. על פסיכולוגים לזהות כיצד הידע והעמדות שלהם כלפי הקהילה הגאה משפיעה על ההערכה והטיפול בהם, ולפנות להתייעצות מקצועית בנושא במידת הצורך.

5. על פסיכולוגים לשאוף להבין את המצב הייחודי בו מצויים בי סקסואלים.

6. פסיכולוגים ישאפו להבחין בין נושאים הנוגעים לאוריינטציה מינית לאלו הנוגעים לזהות מגדרית בעבודתם עם מטופלים גאים.

יחסים ומשפחות

7. פסיכולוגים ירכשו ידע וכבוד לחשיבותן של מערכות יחסים גאות.

8. פסיכולוגים יכירו באתגרים הייחודיים העומדים בפני חברי הקהילה הגאה.

9. פסיכולוגים יכירו בכך שמשפחותיהם של מטופלים מהקהילה הגאה כוללות גם חברי משפחה שאינם קשורים אל המטופל בקשרי דם או באופן חוקי (היעדר אפוטרופסות, למשל).

10. פסיכולוגים ישאפו להבין את מערכת היחסים והשפעות הנטייה הומוסקסואלית או הזהות המגדרית על משפחת המקור והיחסים איתה.


נושאים הנוגעים לשונות

11. פסיכולוגים ישאפו להבין את האתגרים הנלווים לקונפליקטים בין ערכים, נורמות ואמונות איתם מתמודדים מטופלים גאים רבים.

12. פסיכולוגים יקחו בחשבון את השפעתם של דת ואמונות רוחניות על חיי המטופלים.

13. פסיכולוגים יכירו במאפיינים הדומים והשונים בקרב חברי הקהילה הגאה.

14. פסיכולוגים יכירו בבעיות והסיכונים הייחודיים לחברי הקהילה הגאה.

15. פסיכולוגים יכירו בקשיים הייחודיים שחווים חברי קהילה הגאה המתמודדים עם ליקויים פיסיים, חושיים וקוגניטיביים-רגשיים.

16. פסיכולוגים יכירו בהשפעת מחלת האיידס על חייהם של מטופלים גאים.

נושאים הקשורים במצב כלכלי ומקומות עבודה

17. פסיכולוגים יכירו בהשפעת הסטטוס הסוציו אקונומי על הרווחה הפסיכולוגית של מטופלים גאים.

18. פסיכולוגים יכירו בתימות ייחודיות הנוגעות למקומות עבודה איתן מתמודדים חברי הקהילה.

השכלה והכשרה

19. פסיכולוגים ישאפו ללמוד ולכלול בהכשרתם לימודים הנוגעים לטיפול בקהילה הגאה.

20. פסיכולוגים ישאפו להמשיך ולהרחיב את הבנתם בנוגע להומוסקסואליות, בי סקסואליות וטרנסג'נדריות באמצעות למידה, הכשרה מעשית והדרכה מקצועית.

ביבליוגרפיה

Practice Guidelines for LGB Clients
Guidelines for Psychological Practice with Lesbian, Gay, and Bisexual Clients