חיפוש

חשיפה עצמית של אוריינטציה מינית על ידי המטפל: סקירה

צוות בטיפולנט

חשיפה עצמית של המטפל היא טכניקה טיפולית אשר מעוררות דילמות, מחלוקות תיאורטיות וקליניות ועניין רב בשנים האחרונות. אחד ההיבטים הספציפיים של נושא זה נוגע לחשיפה עצמית סביב מיניות: חשיפה עצמית של רגשות מיניים כלפי המטופל וחשיפה עצמית של אוריינטציה מינית של המטפל. מחקרים ספורים בלבד עוסקים בחשיפה עצמית של אוריינטציה מינית של המטפל, ובכתבה זו נציג ממצאים ראשוניים בתחום.

יש לציין מראש כי מחקרים אלו מתייחסים לחשיפה עצמית ישירה ומכוונת של המטפלים, בעוד שבפועל מתרחשת גם חשיפה עצמית עקיפה ובלתי מכוונת. (Kronner (2005, למשל, מצביע על כך שקיימת מחלוקת בין מטפלים למטופלים לגבי מוקד החשיפה העצמית של המטפלים: בעוד שמטפלים נוטים להדגיש את החשיפה העצמית הורבלית והמכוונת, מטופלים נוטים להדגיש דווקא את החשיפה העצמית העקיפה המתבטאת בבחירת הרהיטים, לבוש המטפל וכן הלאה...

הספרות העוסקת בחשיפה עצמית של אוריינטציה מינית הומוסקסואלית של מטפלים נחלקת למחקרים העוסקים בהשפעות החשיפה על מטופלים הטרוסקסואלים לעומת השפעתה על מטופלים בעלי אוריינטציה הומוסקסואלית.

(et al Lynne (2011 בחנו באופן מבוקר את השפעות החשיפה העצמית של אוריינטציה מינית הומוסקסואלית של המטפל על האופן בו הוא נתפס על ידי הטרוסקסואלים. סטודנטים לפסיכולוגיה התבקשו להעריך את המומחיות, האטרקטיביות והמידה בה המטפל אמין ומהימן על סמך תיאור של המטפל ווורבט של פגישה טיפולית שקראו. התיאורים והוורבטים היו זהים מלבד חשיפה עצמית של אוריינטציה מינית הומוסקסואלית. תוצאות המחקר הצביעו על כך שמשתתפי המחקר, אשר הגדירו עצמם כהטרוסקסואלים, דירגו מטפלים שחשפו את נטייתם המינית כאמינים ומהימנים יותר באופן משמעותי ממטפלים שלא חשפו את נטייתם המינית ההומוסקסואלית.
מחקר זה נערך בסיטואציה מלאכותית שמחוץ לחדר הטיפולים. לעומתו, מחקר שסקר את הספרות הקלינית העוסקת בהשפעת החשיפה העצמית של אוריינטציה הומוסקסואלית על מטופלים הטרוסקסואלים בתוך חדר הטיפולים לא מצא הבדלים במידה בדירוג המטפל בקריטריונים של אמינות, מקצועיות ואטרקטיביות (Brooke Lyn, 2011).

כאמור, עדיין קיים בספרות חסר במחקרים אשר עוסקים בהשפעת חשיפה עצמית של אוריינטציה הומוסקסואלית של המטפל על מטופלים הומוסקסואלים או כאלו העסוקים בשאלות הנוגעות לנטייתם המינית. מחקרים מסוימים (למשל, 2006, Satterly), מצביעים על כך שמטופלים בעלי אוריינטציה הומוסקסואלית נוטים להעדיף מטפלים הומוסקסואלים, אך טענה זו אינה מבוססת דיה.
מחקר שבחן את השפעת חשיפת האוריינטציה ההומוסקסואלית על מטופלים הומוסקסואלים מצא כי המטופלים העידו על כך שחשיפת המטפל את נטייתו המינית ביססה וסייעה ביצירת קשר אישי איתו- קשר אשר לא היה קל לבנותו עקב הקשיים הבין אישיים וחוויות הדחייה שרבים מהמטופלים נשאו עמם עקב נטייתם ההומוסקסואלית (Kronner, 2005). במאמר נוסף העוסק בנושא מציע המחבר (2004, Satterly) כי חשיפה עצמית של נטייה הומוסקסואלית בפני מטופלים הומוסקסואלים תורמת לא רק לחיזוק הקשר האישי אלא גם מהווה מודל ואפשרות להתנסות בניהול ועיצוב זהות אישית, ובבניית מערכות יחסים במסגרת זהות זו.

בשורה התחתונה, כותבים וחוקרים עדיין חלוקים בדעותיהם לגבי האפקטיביות של חשיפה עצמית של אוריינטציה מינית. התומכים בחשיפה עצמית טוענים כי היא מעודדת חשיפה עצמית של המטופל ומחזקת את הברית הטיפולית, והמתנגדים לה טוענים כי היא מסכנת את עמדתו המקצועית של המטפל בעיני המטופל, ובפרט בקרב מטופלים הטרוסקסואלים. כנגד מחלוקת זו טוענים כותבים כ-Peterson (2002) כי לא ניתן לקבוע באופן שרירותי את מידת האפקטיביות וההשפעה של החשיפה העצמית על המטופל, מאחר והשפעה זו מבוססת על עיתוי החשיפה, אופן החשיפה, אישיות המטופל וטיב הקשר הטיפולי.

ביבליוגרפיה

1. Therapist self- disclosure: Heterosexuals' perceptions of sexual minority therapists. By Dean, Brooke Lyn. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, Vol 71(10-B), 2011, 6463.
2. The importance of therapistself- disclosure in the therapeutic relationship as perceived by gay male patients in treatment with gay male therapists: A mixed methods approach. By Kronner, Henry W. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences, Vol 66(5-A), 2005, 1959.
3. Counselor self- disclosure: Does sexual orientation matter to straight clients? By Carroll, Lynne; Gauler, Andy A.; Relph, Jason; Hutchinson, Kimberly S. International Journal for the Advancement of Counselling, Vol 33(2), Jun 2011, 139-148.
4. Peterson, Z. (2002). More than a mirror. The ethics of counselor self-disclosure. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, and, Training, 39, 21-31.
5. The Intention and Reflection Model: Gay Male TherapistSelf- Disclosure and Identity Management. By Satterly, Brent A. Journal of Gay & Lesbian Social Services: Issues in Practice, Policy & Research, Vol 17(4), 2004, 69-86.
6. Satterly, B. A. (2006). Counselor self-disclosure from a gay male perspective. Families in Society, 87, 2.