חיפוש

תפקיד הברית הטיפולית ומשתנים המשפיעים עליה בטיפול בבני נוער

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

בשנים האחרונות מצביעים מחקרים רבים על השפעתה המשמעותית של הברית הטיפולית (Therapeutic Alliance) בין המטפל למטופל על תוצאות הטיפול, כאשר תוצאות אלו רלוונטיות הן לטיפול במבוגרים והן לטיפולים בילדים ובני נוער. עם זאת, בעוד שבטיפול במבוגרים הברית הטיפולית נמצאה כגורם משמעותי לכלל המודלים הטיפוליים, הממצאים עבור בני נוער שונים ומורכבים יותר.

מחקרים אשר בחנו את השפעת הברית הטיפולית על תוצאות הטיפול בבני נוער הצביעו על כך שחשיבותה של הברית הטיפולית גדולה יותר בטיפולים המבוססים על טכניקות דינמיות מאשר בטיפולים מובנים המבוססים על טכניקות קוגניטיביות התנהגותיות. עם זאת, ממצאים אלו אינם חד משמעיים ומספר מחקרים מדגישים את חשיבות הברית הטיפולית גם בטיפול קוגניטיבי התנהגותי. כך, מחקר אשר בדק את השפעת הברית הטיפולית על תוצאות טיפול קוגניטיבי התנהגותי במתבגרים דכאוניים מצא כי תפיסתם של בני הנוער המטופלים את הברית כחיובית היתה קשורה באופן מתון בתוצאות חיוביות יותר. לעומת זאת, הערכת המטפל את חוזק הברית הטיפולית לא נמצאה כגורם משמעותי לניבוי תוצאות הטיפול.

מאחר ובמרבית המקרים הוריהם של בני נוער מעורבים במידה זו או אחרת בטיפול, עסקו מספר מחקרים דווקא בהשפעתה של הברית הטיפולית עם ההורים על הטיפול בבן/בת הנוער; ממצאים בתחום זה הצביעו על תרומתה המשמעותית של הברית הטיפולית עם ההורים. לדוגמא, מחקר אשר בחן את השפעת הברית הטיפולית עם ההורים במסגרת טיפול משפחתי לבני נוער עם בעיות התנהגות ומשפחותיהם, הצביע על כך שברית חזקה עם ההורים היתה קשורה לירידה בבעיות התנהגותיות ושימוש בסמים. בדומה, נמצא כי סיכויו של בן נוער להשלים תוכנית טיפולית מובנית קשורה בעיקר לחוזק הברית הטיפולית של הוריו עם המטפל.

משמעותה וחשיבותה של הברית הטיפולית הפכו לקונצנזוס, אך מחקרים מעטים בלבד מתייחסים לאופן בו היא מתגבשת ולטכניקות טיפוליות המסייעות להיווצרותה. במחקר משנת 2008 שהתמקד בסוגיות אלו בחנו Russell, Shirk, & Jungbluth את התנהגותם של מטפלים בעשר הדקות הראשונות לטיפולם בבני נוער דכאוניים. ממצאי המחקר הצביעו על ארבעה סוגים של התנהגויות אשר השפיעו לחיוב על הברית הטיפולית:

  • אינטגרציה למודל הטיפולי: שימוש לא רק בשיקוף ושיחה על דברי המטופל, אלא גם עריכת אינטגרציה של דבריו למודל הטיפולי והכוונה לאופן בו הם קשורים לטכניקה הטיפולית.
  • תגובתיות המטפל: המידה בה מציע המטפל תמיכה והערכה כאשר המטופל משתף בחוויות רגשיות, ארגון קוגניטיבי מחודש ושימוש בהומור
  • מיעוט כשלים: מיעוט או היעדר ביקורתיות, כעס וחוסר הבנה של דברי המטופל
  • העלאת מוטיבציה: שימוש בטכניקות המכוונות להעלאת המוטיבציה כחיפוש אחר מקור המוטיבציה לשינוי ואתגור הנחות פסימיסטיות

ממצאים אלו רלוונטיים ביותר לאור העובדה כי יצירת ברית טיפולית עם בני נוער עשויה להוות משימה לא פשוטה: בני נוער רבים מופנים לטיפול שלא ברצונם, ורבים מהם מתמודדים עם תימות הנוגעות להתמודדות עם סמכות וקשרים עם דמויות בוגרות ועשויות לפגוע בסיכוי ליצירת ברית טיפולית חיובית וחזקה.

ביבליוגרפיה

Alliance and outcome in cognitive-behavioral therapy for adolescent depression, Shirk, Stephen R.; Gudmundsen, Gretchen; Kaplinski, Heather Crisp; McMakin, Dana L. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology. Vol 37(3), Jul 2008, 631-639.

First-session pathways to the working alliance in cognitive-behavioral therapy for adolescent depression. Russell, Robert; Shirk, Stephen; Jungbluth, Nathan. Psychotherapy Research. Vol 18(1), Jan 2008, 15-27.

Early therapeutic alliance and treatment outcome in individual and family therapy for adolescent behavior problems. Hogue, Aaron; Dauber, Sarah; Stambaugh, Leyla Faw; Cecero, John J.; Liddle, Howard A. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Vol 74(1), 2006, 121-129.